Política de Privadesa

Allò que es fa i no es fa amb les teues dades personals en aquesta web ho trobaràs ací.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Geoinnova a través d'aquest lloc web. Per favor, has de llegir tots els apartats de l'Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privadesa abans d'utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el disposat en el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Geoinnova, t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporcionis, i sobre les quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractades per Geoinnova, com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D'AQUESTA WEB?

 • Identitat del Responsable: Geoinnova
 • NIF/CIF: G-98320302
 • Adreça: Carrer Luis Morondo Urra, nº 8 Baix A. 31006 – Pamplona (Navarra)
 • Correu electrònic: info@geoinnova.org
 • Dades de contacte del responsable o representant: Luis Quesada Muelas.
 • L'Associació Geoinnova és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, Núm. nacional 594.264

QUINS DADES PERSONALS ES RECOL·LECTEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privadesa, Geoinnova recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que depenen dels diferents productes o serveis que sol·liciteu en aquesta Web:

Dades de contacte: nom, correu electrònic

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTS DADES?

Tractem les teues dades personals amb les següents bases legals:

 • Per gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l'usuari per a l'enviament de comunicacions via correu electrònic o sistemes de missatgeria.
 • El interès legítim del responsable del tractament per a protegir els usuaris de la web de Geoinnova d'abusos i frau en l'ús dels nostres serveis.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEUES DADES?

Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas, s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per a respondre als mateixos i enviar la informació que l'usuari requereixi a través de la web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

– 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

– 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

– 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

– 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l'usuari es subscriu fins que es dona de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establida i, una vegada conclòs, dos anys, llevat que l'usuari sol·licite abans la seua supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN EL QUE CONCERNEIX L'ÚS DE LES TEUES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Geoinnova estem tractant dades personals que els concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Solicitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Solicitar la seua rectificació o supressió.
 • Solicitar la seua cancel·lació.
 • Solicitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Solicitar la portabilitat de les dades.

Si has atorgat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teues dades personals, especialment quan no hages obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per exercir aquests drets, pots escriure a info@geoinnova.org.

Hi ha un formulari per a l'exercici dels teus drets, el pots demanar per correu electrònic o si ho prefereixes, pots usar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si et representa algú, ha d'adjuntar còpia del seu DNI, o ha d'estar signat amb la seua signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per correu electrònic a l'adreça del responsable que apareix a l'inici d'aquest text.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

A Geoinnova assumeix mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Geoinnova determina que les teues dades de serveis han estat malversades (inclusivament per un empleat de Geoinnova, s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, Geoinnova t'informarà immediatament d'aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Geoinnova es compromet a l'ús i tractament de les dades personals de l'usuari, respectant la seua confidencialitat, d'acord amb la finalitat d'aquestes; així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teues dades viatgen de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l'usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

Geoinnova no pot garantir la absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Geoinnova es assegurarà que qualsevol persona autoritzada per Geoinnova per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja siga un deure contractual o legal).

Quan es presente algun incident de seguretat, en adonar-se Geoinnova haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conega, o quan el client ho sol·licite raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remets a https://estudiovutaltea.geoinnova.org/, exonerant a Geoinnova, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Geoinnova en els termes establits en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Geoinnova es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anuncià en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.