ESTUDI D'IMPACTE DELS HABITATGES TURÍSTICS A ALTEA I PROPOSTA DE REGULACIÓ NORMATIVA EN EL PLANEJAMENT MUNICIPAL D'ALTEA

Impacte de les HUT

Problemàtica i objectiu

La problemàtica principal abordada en este estudi és la proliferació d'habitatges amb ús turística (HUT), que s'ha convertit en un fenomen urbà generador d'un debat d'opinions enfrontades. És necessari diagnosticar esta situació des d'una perspectiva integral per a comprendre les externalitats que la seua implantació genera i les possibles intervencions que l'administració municipal podria dur a terme.

Més informació

L'estudi té com a objectiu principal identificar i analitzar dades rellevants per abordar aquesta problemàtica. Es busca:
 1. Quantificar l'evolució de l'oferta, distribució i qualificació de les HUT.
 2. Analitzar l'affectació a la població resident mitjançant l'anàlisi de l'evolució demogràfica de la ciutat.
 3. Avaluar l'abast sobre el parc residencial municipal a través de l'anàlisi longitudinal de les llicències urbanístiques d'ús residencial d'obra nova i rehabilitació.
 4. Realitzar una anàlisi demogràfica per a comprendre millor els canvis en la població afectada.
 5. Estudiar l'afecció a altres tipologies d'establiments turístics, com a hotels, hostals, campings i apartaments turístics, mitjançant fonts sectorials d'àmbit turístic.

En resum, l'estudi busca proporcionar una comprensió detallada de com la proliferació de HUT afecta a diversos aspectes urbans i turístics, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions per part de l'administració municipal per a abordar esta problemàtica de manera efectiva.

¿Perquè és necessari l'estudi de l’habitatge d’ús turístic?

El estudie dels habitatges d'ús turístic (HUT) és necessari per diverses raons:

Més informació

 1. Impacte en la comunitat local: les HUT poden tindre un impacte significatiu en la comunitat local, des de l'alteració del teixit social fins a la pressió sobre els servicis públics i les infraestructures. Comprendre este impacte és crucial per a garantir un desenvolupament urbà sostenible i equitatiu.
 2. Regulació i política: l'estudi de les HUT proporciona informació clau per a l'elaboració de polítiques i regulacions efectives. Això pot incloure la necessitat de limitar el número de HUT en unes certes àrees, establir requisits de qualitat o promoure la diversificació del turisme per a reduir la dependència de les HUT.
 3. Competitivitat turística: comprendre l'oferta de HUT és important per a la planificació turística a llarg termini. Això pot ajudar les autoritats a identificar àrees de creixement turístic potencial, així com a garantir una oferta equilibrada i diversificada que millore la competitivitat d'un destí.
 4. Protecció del mercat de lloguer tradicional: la proliferació de HUT pot tindre un impacte en el mercat de lloguer tradicional, augmentant els preus i reduint la disponibilitat d'habitatges per a residents locals. Un estudi detallat pot ajudar a comprendre este impacte i desenvolupar estratègies per a protegir l'accés a l'habitatge per a la població local.
 5. Gestió de recursos: les HUT poden tindre implicacions en termes de gestió de recursos, com l'aigua, l'energia i els residus. Comprendre la magnitud d'este impacte és essencial per a garantir una gestió sostenible dels recursos urbans.

En resum, l'estudi de les HUT és necessari per a comprendre el seu impacte en la comunitat local, informar la política i regulació, millorar la competitivitat turística, protegir el mercat de lloguer tradicional i gestionar de manera sostenible els recursos urbans.

Fases d'execució de l'estudi de la HUT

FASE 0: PRE-DIAGNÒSTIC.

L'estudi se centrarà en recopilar dades a nivell macro, abastant la Comunitat Valenciana i ciutats específiques, així com a nivell micro, centrant-se en Altea.

El propòsit és obtindre una comprensió detallada i precisa de l'impacte dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT) en el territori d'investigació.

FASE I: ANÀLISI DE LES DADES I PROCÉS PARTICIPATIU.

Després de recopilar les dades, l'estudi s'enfocarà a creuar esta informació amb les parts interessades (stakeholders).

S'emfatitzarà en un procés participatiu, amb l'objectiu de garantir que les perspectives i preocupacions dels diferents actors involucrats es reflectisquen de manera precisa en l'anàlisi i es consideren en les recomanacions finals.

FASE II: PROCÉS PARTICIPATIU I PROPOSTES D'ACTUACIÓ

En la fase 2, s'elaboraran propostes d’actuació. Es garantirà que estes propostes siguen elaborades a partir del consens aconseguit entre les diverses parts interessades.

FASE III: COMPLETAR ESTUDI I PROPOSTES EN DOCUMENT FINAL

En la fase 3, realitzats els treballs de la Fase 1 i 2, s'analitza tot açò i es redacta l'estudi i propostes.

FASE 0: PREDIAGNÒSTIC

Recopilar dades a nivell macro

0

1
FASE I: ANÀLISI DE LES DADES I PROCÉS PARTICIPATIU

Creuar informació amb les parts interessades


FASE II: PROCÉS PARTICIPATIU I PROPOSTES D'ACTUACIÓ

Es prepararan propostes d'actuació

2

3
FASE III: COMPLETAR L'ESTUDI I PROPOSTES EN DOCUMENT FINAL

S'analitza i redacta l'estudi

La Participació en l'Estudi de les HUT

Toda política pública ha de dirigir-se prioritàriament a millorar el benestar i qualitat de vida de les persones. per a això, la implicació activa de la ciutadania en els diferents processos de presa de decisions resulta imprescindible, més encara en l'àmbit local, el més pròxim i rellevant per als habitants d'eixe territori.

Saber més

La participació ciutadana pot entendre's com un procés pel qual la ciutadania s'implica en els assumptes públics, aportant les seues opinions i coneixements respecte de les qüestions que els afecten com a comunitat i compartixen amb les administracions la responsabilitat en la presa de decisions. En este cas, per a l'Estudi d'Impacte dels habitatges Turístics a Altea i Proposta de Regulació Normativa en el Planejament Municipal d'ALTEA, no es concep la seua formulació sense el necessari acord entre els diferents interessos que interactuen en el territori.

Correspon a les administracions facilitar els mecanismes necessaris perquè la participació resulte efectiva, transparent i integradora dels molt diversos col·lectius i grups d'interés que conformen les dimensions social, econòmica, cultural i ambiental del territori.

Sota estes premisses, els objectius del procés de participació ciutadana vinculat a l'estudi de l'impacte de les HUT poden sintetitzar-se en tres:

 • Implicar en el procés de revisió als actors locals, en particular, i al conjunt de la població, en general.
 • Obtindre informació de primera mà, aportada per la ciutadania, que servisquen per a la presa de decisions als responsables municipals.
 • Contribuir a la transparència del procés, donant cabuda no sols als grups d'interés, sinó al conjunt dels habitants de la ciutat.

Fases del procés participatiu

FASE 0. Prediagnòstic.

Recollida i anàlisi de dades de cara a tindre una aproximació tècnica de la realitat i obtindre informació per a completar el disseny de participació proposat inicialment.

FASE 1. Disseny metodològic i actors que participen.

Es comptarà amb la participació del sector turístic, els residents, els departaments amb capacitat de gestió del propi Ajuntament, els consells de participació i els grups polítics de la Corporació Municipal, així com altres administracions amb competències en la matèria.

Concretament:

 1. El Sector Turístic, que inclou:
  1. El sector directe d'habitatges d'ús turístic, com són les empreses gestores d'habitatges turístics i associacions específiques.
  2. La resta d'oferta allotjativa i altres empreses i establiments turístics i comerç (Restauració - Hostaleria, mediació turística i agències de viatge, entreteniment i oci, turisme actiu, ecoturisme, guies turístics, i servicis turístics complementaris, així com el comerç, inclosos els de venda al detall d'aliments).
 2. La població resident, a través de:
  1. Organitzacions socials, culturals, mediambientals, de veïns, …
  2. Els consells de participació i els grups municipals de la Corporació Municipal
  3. La participació directa de la ciutadania
 3. Departaments de l'Ajuntament amb capacitat de gestió en la matèria.
 4. Administracions públiques amb competències en la matèria.
FASE 2. Presentació pública i accessibilitat de la informació.

L'Ajuntament realitzarà una presentació pública de tot el procés, amb l'objectiu de fomentar la implicació d'un major nombre de persones, empreses i organitzacions.

Al mateix temps, tota la informació relativa al projecte participatiu serà accessible en els canals d'informació pública mentres dure el citat procés. Per a això, s'establirà amb l'Ajuntament el millor procediment disponible, que inclourà una web específica i un fullet informatiu descarregable en esta.

Este exercici d'informació i transparència ha de respondre a qüestions clau com: el motiu o objecte de la participació, els objectius i els límits de la participació, qui promou la participació, qui pot participar, com i on es pot participar, què es fa amb els resultats de la participació.

Fase 3 i 4 es realitzarà conjuntament: Es materialitzen a través del treball de camp, inclosos els canals de participació plantejats.

FASE 3. Diagnòstic de percepció, problemes, necessitats, expectatives

És una primera aproximació als destinataris de la participació per a conéixer la seua percepció del tema d'interés públic i detectar així problemes, necessitats, demandes i expectatives, i fins i tot possibles conflictes d'interés.

FASE 4. Propositiva

Una vegada diagnosticada la visió dels destinataris de la participació sobre el tema d'interés públic, es tracta d'elaborar conjuntament proposades d'actuació i intervenció a Altea per a donar resposta a les necessitats i demandes, i solucionar els problemes que s'hagen pogut detectar.

Subfase 3 i 4 Estudi de viabilitat tècnica. Un equip tècnic avalua la viabilitat de les propostes presentades per la ciutadania sota criteris jurídics, tècnics i econòmics.

FASE 5.Devolució de resultats i deliberació

Novament, en els canals de participació establits, es plantegen en esta fase les propostes que es preveuen incloure en l'estudi, tant davant l'impacte dels habitatges d'ús turístic, com sobre les mesures a incloure en el planejament de la ciutat. Es demanarà la valoració i, si és el cas, millores sobre les mateixes o alternatives.

FASE 6. Avaluació

Finalitzat el procés participatiu, es procedix a la seua avaluació amb l'objectiu de conéixer el nivell de participació, així com les dificultats, encerts i/o oportunitats que han pogut intervindre, i que poden servir per a optimitzar projectes de participació futurs.

El treball de camp i mètodes de participació:

 1. *Focus Group: 5 Tallers de diagnòstic de percepció, problemes, necessitats i expectatives, a més de propositiu; i 5 Tallers de devolució de resultats i deliberació, perquè valoren les propostes que es plantejaran en l'estudi per a la seua execució per part de l'ajuntament. Cada participant, siga persona física o jurídica, només podrà participar en un taller, al qual prèviament se l'haurà convidat a confirmar la seua participació. En el cas del taller obert a la ciutadania, podrà participar tota persona que ho desitge, amb l'única limitació de l'aforament de la sala.
 2. Consulta directa per escrit: d'acord amb el canal directe d'aportacions (punt 6).
 3. Observació participants de l'equip redactor de l'estudi.
 4. Estudi documental de precedents: sobre la matèria i opinions sobre aquest tema.
 5. Etnografia digital: realitzant-se un treball de camp també en les opinions abocades en xarxes socials o blogs i web, com usant mitjans de caràcter telemàtic per a l'obtenció d'opinions directes dels ciutadans.
 6. Canales directes d'aportació ciutadana: a través de formulari web habilitat a este efecte, durant un temps concret, però també amb lliurament en mà, evitant la bretxa digital, en dies, hora i lloc inclosos en el fullet informatiu, amb les degudes salvaguardes sobre la protecció de dades.

¿Cómo es pot participar?

Se durà a terme 10 focus group a través de tallers:

 • 5 tallers de diagnòstic de percepció, problemes, necessitats i expectatives:
  • 2 tallers per al sector:
   • Un de les persones representants de cadascuna de les empreses gestores d'habitatges d'ús turístic (eghut) i de les seues organitzacions empresarials.
   • I un altre de les persones representants de cadascuna de les empreses de la resta d'oferta allotjativa i les seues organitzacions empresarials i sindicals (en este cas de la federació del sindicat de la branca d'hostaleria), així com les organitzacions empresarials de resta d'empreses i establiments turístics, inclòs el comerç (restauració - hostaleria, mediació turística i agències de viatge, entreteniment i oci, turisme actiu, ecoturisme, guies turístics, i servicis turístics complementaris, així com el comerç, inclosos els de venda al detall d'aliments).
  • 3 tallers dirigits als residents:
   • Un taller per a les organitzacions socials, esportives, culturals i resta d'àmbits.
   • Un taller per al consell de participació ciutadana i els consells sectorials d'urbanisme, dona i igualtat, de comerç i turisme i el de medi ambient, així com per als grups municipals de la corporació local.
   • I un altre obert a la ciutadania.
  • 5 Tallers De Devolució De Resultats I Deliberació: amb la mateixa composició que els anteriors.

I participació a través del formulari web. Així com amb el lliurament en mà del formulari en format paper disponible en esta web.

¿Quan i On es pot participar?

Té alguna consulta? Poseu-vos en contacte amb nosaltres en info@geoinnova.org